Stand van zaken Maranatha

Binnen het College van Kerkrentmeesters zijn Erik Ingwersen en Kees van Riessen nauw betrokken bij de herontwikkeling van Maranatha tot pastorie.

Onze werkzaamheden hebben het afgelopen jaar in het teken gestaan van het aanvragen van de benodigde vergunningen.

Inmiddels heeft de Gemeente Bloemendaal aangegeven dat zij bereid is medewerking te verlenen aan het gebruik van Maranatha als woning mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Te denken valt aan zaken als bouwhoogte maar ook aan het verkrijgen van een aantal omgevingsvergunningen. Daar zijn wij de afgelopen maanden in samenwerking met de architect druk mee bezig geweest en de meeste omgevingsvergunningen zijn inmiddels verleend.

Verder hebben wij ook de werkgroep Groene Kerk erin betrokken en gevraagd om de bouwplannen te beoordelen en eventueel van commentaar te voorzien. In dat kader hebben Frank Cornet en Klaas van Giffen een uitvoerige toelichting op de bouwplannen gekregen van de architect en hebben vervolgens de mogelijkheid gekregen om de plannen in detail te bestuderen. De werkgroep heeft in haar terugkoppeling geconcludeerd dat hiermee binnen het budget het best haalbare bereikt wordt om de verbouw tot pastorie duurzaam uit te voeren.

Zodra aan alle overige randvoorwaarden is voldaan zullen wij het traject ingaan van het opvragen van offertes bij aannemers. Wij zullen u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

Erik Ingwersen en Kees van Riessen