Een Librije in Bloemendaal

Wat vooraf ging: Villa Maranatha werd reeds in 1879 door mevrouw Willink-Van Wickevoort Crommelin beschikbaar gesteld voor catechisatielessen, zondagsschool en bijbellezingen. In 1900 werd het gebouw door schenking eigendom van de Hervormde Gemeente Bloemendaal, thans Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen. Het gebouw is sedert het einde van de vorige eeuw als zodanig niet meer in gebruik. Er bestaat daardoor het beeld dat Maranatha in slechte conditie verkeert. Uit onderzoek door onder meer de monumentenwacht is echter gebleken dat het pand als zodanig in goede staat verkeert. Librije Maranatha: In een aantal brainstormsessies met dorpsbewoners, bestaande uit kerkgemeenteleden en buitenkerkelijken, zijn plannen ontwikkeld voor een nieuwe bestemming voor Villa Maranatha. Een Librije; een huis voor reflectie door jong en oud waarin men zich, fysiek omringd met de oude bronnen van geesteswetenschappen, kan bezinnen. Het zal een atypische plek moeten worden voor onalledaagse ontmoetingen en het verbinden van generaties. Een plek die moet inspireren om tot nieuwe ideeën en inzichten te komen. [caption id="attachment_9424" align="aligncenter" width="747"] artist impression librije[/caption] Werkgroepen bouw, financiën en programmering zijn thans hard aan het werk en volop met elkaar in discussie. Naar verwacht zal komende zomer een integraal plan worden gepresenteerd. Hierin zal aandacht zijn voor beheer en (brand)beveiliging, duurzaamheid en vergunningen, gehandicapten toegang, focus op de zolder als plek speciaal voor de jongeren en vooral ook extra ruimte voor reeds bestaande activiteiten: bijbelklassen, catechese, gespreksgroepen, meelezen, tienerkapel. Gewerkt wordt aan een begroting voor de eenmalige kosten van (ook veel achterstallig) onderhoud en voor de jaarlijkse exploitatie en programmering. Een eerste impressie van het beoogde interieur is reeds geschetst door de zeer bekende architect ir. Yske Braaksma. Dat ontwerp is gebaseerd op de oorspronkelijke en derhalve historische plattegrond van het interieur, welke in de archieven werd terug gevonden. Samen met (voorlopige plannen) ligt deze impressie ter inzage op het kerkelijk centrum. Namens het College van Kerkrentmeesters, Otto B. Linker