Wat doen de kerkrentmeesters?
Zij voeren het beheer over de financiën en ze dragen zorg voor de operationele zaken van de kerk.

Verantwoordelijkheden
In de ruimste zin van het woord is het College verantwoordelijk voor het materiële voortzettingsvermogen van de Protestantse gemeente van Bloemendaal en Overveen, zowel op de korte als de lange termijn.

Taken
Voor het waarmaken van deze verantwoordelijkheid zijn een aantal taken te onderscheiden:

  • de zorg voor het personeel, de organisten, kosters en bureaumedewerkers;
  • het technisch beheer van de gebouwen, zoals de Dorpkerk, het Kerkelijk Centrum, gebouw Maranatha, de pastorie in Overveen en andere onroerende goederen;
  • de financiën, zowel de inkomsten (collecten, actie Kerkbalans, legaten) als de uitgaven (rekeningen, afdrachten aan de PKN);
  • de organisatie; het bijhouden van ledenadministratie het doopboek, het belijdenis- en trouwboek; de administratieve dossiers en de archieven.

Rolverdeling
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit de volgende personen:

  • Erik Ingwersen (voorzitter);
  • Marjon van Straten-Fennema (secretaris, personeelsconsulent);
  • Kees van Riessen (technisch beheer);
  • Jack de Groot (penningmeester);
  • Vacant (algemeen adjunct).

Erik Ingwersen en Kees van Riessen hebben als ouderling-kerkrentmeester zitting in de Kerkenraad; daarnaast maakt Erik Ingwersen als voorzitter deel uit van het dagelijks bestuur van de kerk, het Moderamen.
De kerkrentmeesters zijn lid van onze kerkelijke gemeente en vervullen een onbezoldigde functie.

Meer weten over de taken en verantwoordelijkheden en rolverdeling van de Kerkrentmeesters? Bekijk de Kennisbank van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN.

College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen
Postadres: Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal
(023) 524 19 13
bureau@kerkpleinbloemendaal.nl
(bezoek ma t/m do 10-12 uur)