Verslag van de vergadering van de Grote Kerkenraad op dinsdag 18 december

Gehouden in de Vijverwegkerk

Deze vergadering begon op een andere manier dan gebruikelijk, namelijk met een meditatief moment in de ‘avondmaalsruimte’ bij de kerkzaal, onder leiding van ds. Ad van Nieuwpoort.

Wij zongen gezang 150: “In den beginne was het woord”, er was een korte overweging, wij hebben gezamenlijk gebeden en er was voor ieder persoonlijk gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor iemand, binnen of buiten de gemeente, waar in het bijzonder aan werd gedacht.

Een mooie manier om deze vergadering te beginnen.

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:

  • De Driehoek: een commissie bestaande uit Lida Vahl, Wim Verkerk, Herman Schippers, Jongejan ter Hoeve en Ad van Nieuwpoort buigt zich over de nieuwe opzet en vormgeving van de Driehoek.
  • Orgel Vijverwegkerk: een commissie bestaande uit Agnes van Bekkum, Dirk Out, Cees Verschoor, Henk Exel en Herman Schippers denkt na over een mogelijk nieuwe bestemming van het Flentroporgel in de Vijverwegkerk.
  • Preekroostering: Jo Verkerk heeft in een brief aan de kerkenraad aangegeven dat zij na vele jaren met ingang van 1 januari 2013 graag wil stoppen met het maken van het predikantenrooster. Voor 2013 is het rooster helemaal ingevuld. Heleen Nieman zal deze taak nu op zich nemen. Zij zal daarbij zo nodig geassisteerd worden door Ali Bos.
  • Inwerkprogramma ds. Ad van Nieuwpoort: ter nadere kennismaking met onze nieuwe predikant is voor alle zes de wijken inmiddels een wijkavond gehouden. Gemiddeld hebben per avond 30 tot 35 mensen deze avonden bezocht. Ad van Nieuwpoort spreekt waardering uit voor deze kennismaking met de gemeente. Ook heeft hij al kennisgemaakt met vele groepen in onze gemeente. Na de jaarwisseling is hij voornemens om onder andere alle kerkenraadsleden persoonlijk te bezoeken. Begin februari is een dagdeel gepland om als kerkenraad te praten over de wijze waarop wij gemeente willen zijn.
  • Kennismaking en inwerken ds. Sylvia Neuféglise: het is de eerste keer dat zij bij een kerkenraadsvergadering aanwezig is. Met ingang van 1 december 2012 is zij in haar parttime functie tot bijstand in het pastoraat begonnen. Na een korte persoonlijke introductie van Sylvia hebben alle kerkenraadsleden zich aan haar voorgesteld. Inmiddels heeft zij onder andere met ‘de Sierlijke Kroon’ en ‘de Zilveren Rank’ kennisgemaakt en de kerstvieringen van deze groepen bijgewoond. Ook is zij begonnen met haar pastorale bezoekwerk.
  • Gebouwen: van de projectgroep gebouwen is een voorstel ontvangen voor de mogelijke inrichting van het nieuwe kerkelijk centrum aan het Kerkplein. Omdat nog niet van alle groepen helder is, wat hun inrichtingswensen zijn, wat daarvan verwezenlijkt kan worden en waar die realisatie dan moet komen, wil de kerkenraad dit voorstel nog aanhouden. De kerkenraad is van mening dat er een totaalplaatje gewenst is voordat een besluit kan worden genomen.
  • Begrotingen 2013: omdat er geen reacties vanuit de gemeente zijn binnengekomen kan de begroting van de diaconie en de begroting voor de gehele gemeente van het college van kerkrentmeesters worden vastgesteld. Deze begrotingen kunnen nu naar de classis worden gestuurd.

Klaas van Giffen eindigt met ons deze vergadering met het voorlezen van het laatste vers van gezang 398: “In goede machten liefderijk geborgen…”, een lied van Dietrich Bonhoeffer, waarna Bernard Groeneweg de vergadering sluit.

Jantien Westra