Beknopt verslag gemeenteavond 22 september 2020

Gemeenteavond 22 september in de Dorpskerk

De gemeenteavond werd live uitgezonden door Radio Bloemendaal. Het was ook mogelijkheid om live vragen te stellen per mail en per telefoon.

 

 

Ton Bruggeman, de voorzitter van de kerkenraad, gaf in zijn inleiding een toelichting van de gevolgen van de Coronacrisis voor de gemeente.  Ook de voortijdige wisseling van het voorzitterschap van de kerkenraad, de benoeming van ds. Jaap van de Meent als tijdelijk predikant en de verbouwingsplannen van Maranatha kwamen in zijn inleiding aan de orde.

Liesbeth Spigt las een gezamenlijke brief van verontruste leden voor met het verzoek of de kerkenraad tot nader overleg bereid is om de plannen over Maranatha te bespreken. Zo ja, dan hebben zij er alle vertrouwen in dat er in gezamenlijkheid een nieuwe, breed gedragen oplossing wordt gevonden, waarin iedereen zich kan vinden.

Erik Ingwersen noemde een aantal kanttekeningen over de financiële onderbouwing van de verbouwing. Naar aanleiding van zijn betoog zal er op korte termijn een gesprek plaatsvinden met hem en het College van Kerkrentmeesters.

Verschillende aanwezigen maakten opmerkingen, kwamen met suggesties en stelden vragen over de plannen en toegezonden informatie over de verbouwing.

Andere onderwerpen die tijdens de gemeenteavond aan de orde kwamen, zijn de belkring na kerktijd, de organisatie van het jeugdwerk, communicatie en het beroepingswerk in de komende maanden.

De voorzitter gaf aan dat alle vragen en opmerkingen meegenomen zullen worden in de bespreking van de kerkenraad van 20 oktober. In die kerkenraadsvergadering wordt besproken hoe we met de plannen van Maranatha verder zullen gaan.

De gemeenteavond werd geopend en gesloten door ds. Jaap van de Meent.

Een uitgebreider verslag van deze bijeenkomst zal vanaf vrijdag 2 oktober bij het kerkelijk bureau op te vragen zijn.

Lalita de Goederen

Scriba