Verslag van de kerkrentmeesters

Als College van Kerkrentmeesters zijn we de eerste maanden van 2023 met veel zaken bezig geweest zoals: het opstellen van de jaarrekening 2022, de organisatie van de actie Kerkbalans, overleg inzake de voortgang van het Maranatha-project, overleg met de huurder van Kinderdagverblijf de Rozentuin in Overveen, de zoektocht naar een nieuwe koster en overleg over de continuïteit van de werkzaamheden op het kerkelijk bureau door het vertrek van Monique de Vries.

 Na de bespreking van de jaarrekening 2022 in de kerkenraad volgt nog nadere informatie hierover. Wellicht dat we een moment organiseren waarbij we als College een toelichting geven aan belangstellende Gemeenteleden

 Op basis van de tot nu toe geregistreerde toezeggingen kan gesteld worden dat de actie Kerkbalans 2023 goed verlopen is. Het CvK bedankt hierbij al degenen die bijgedragen hebben aan dit mooie resultaat. Wel merken wij op dat bijna 60% van het bijdragentotaal afkomstig is van leden van 70 jaar en ouder. Dit is een ontwikkeling welke wij nauw in de gaten moeten houden.

 Met het architectenbureau Collo wordt regelmatig goed en constructief overleg gevoerd over het Maranatha-project. Verschillende werkzaamheden, voorafgaand aan het aannemer- offertetraject, zijn/worden inmiddels uitgevoerd. Daarnaast wordt er nog gewacht op enkele laatste gemeentelijke goedkeuringen. Wij verwachten binnenkort met het selectieproces van een aannemer te kunnen beginnen.

 Met de Stichting Hero kindercentra is gesproken over uit te voeren werkzaamheden m.b.t. de Rozentuin. Naast regulier onderhoud gaat het hierbij met name ook over de verduurzaming van het complex. De Stichting Hero geeft aan de locatie aan de Ramplaan enorm te waarderen en de samenwerking tussen huurder en het College vinden altijd plaats met wederzijds respect voor de belangen van huurder en verhuurder.

 Omdat een potentiële kosters-kandidaat begin januari afhaakte, moest er opnieuw gezocht gaan worden. Op een in dag- en weekbladen geplaatste advertentie hebben zich twee kandidaten gemeld, hetgeen uiteindelijk geresulteerd heeft in de aanstelling op 16 maart jl. van een nieuwe koster.

 Na het bekend worden dat Monique de Vries na een dienstverband van 19 jaar per 1 april zou vertrekken, is overleg gevoerd met Marjan Faber en met een tweetal externe bureaus op het gebied van financiële ondersteuning. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het volgende:

 Marjan is bereid gevonden om haar aantal werkuren per week iets uit te breiden en (op di/wo/do te gaan werken op het kerkelijk bureau; tot haar (financiële) taken behoren o.a. de bijdragenadministratie en de facturering. Daarnaast hebben we besloten om een aantal zaken voortaan door vrijwilligers te laten uitvoeren. Daarin zijn wij tot nu toe redelijk geslaagd maar het zal u niet verbazen dat wij altijd enthousiaste vrijwilligers kunnen gebruiken. Mocht u geïnteresseerd zijn neem dan gerust contact met ons op.

 Het CvK heeft, na een zorgvuldig doorlopen selectieproces, besloten een deel van de financiële administratie uit te besteden aan KKA (Kantoor der Kerkelijke Administraties) in Amersfoort. KKA zal tevens ondersteuning verlenen bij toekomstige Kerkbalansacties. KKA verzorgt al de salarisadministratie.

 Het resterende deel van de financiële administratie alsmede de opstelling van de jaarrekening wordt verzorgd door de penningmeester.

Op woensdag 29 maart jl. heeft in een gezellige ambiance het afscheid van Monique de Vries plaatsgevonden en op 23 april is na afloop van de kerkdienst afscheid van Marjan Wormsbecher genomen. Beiden zijn wij enorm veel dank verschuldigd voor hun inzet voor onze Dorpskerkgemeente in de afgelopen jaren.

Erik Ingwersen, Voorzitter
Jack de Groot, Penningmeester