BELEIDSPLAN PGBO 2021-2022

 

Inleiding:

Dit  beleidsplan 2021-2022 van de Protestants Gemeente Bloemendaal en Overveen komt in plaats van het huidige beleidsplan 2016-2020.

Het beleidsplan 2021-2022 geldt voor een periode van twee jaar na publicatie. In deze periode zal een nieuw beleidsplan ontwikkeld worden zodat we na 2022 met een nieuw beleidsplan zullen komen.

 

Terugblik:

In 2020 heeft Dr. Ad van Nieuwpoort afscheid genomen als predikant van de gemeente in Bloemendaal en Overveen. In de afgelopen jaren zijn er veel initiatieven ontwikkeld waarin de gemeente zich heeft ontwikkeld tot een actieve gemeente met een grote uitstraling in de lokale samenleving.

Veel van de beleidsvoornemens in het beleidsplan 2016-2020 zijn gerealiseerd.

De ontwikkeling van een nieuw kerkelijk centrum is uitgesteld om de kerkenraad voldoende tijd en ruimte te geven om een nieuwe predikant te kunnen beroepen naar verwachting in het voorjaar van 2021. Daarbij heeft de uitwerking van COVID19 virus voor de kerkelijke gemeente ingrijpende gevolgen gehad.

De kerkenraad heeft daarom voor de komende twee jaar besloten een compact beleidsplan op te stellen waarin de beleidsvoornemens gericht zijn op het ontwikkelen van een nog verder uit te werken beleid voor de komende jaren.

 

Toekomst visie:

Er bestaat bij de kerkelijke gemeente een groot vertrouwen dat wij in de komende twee jaar in een Corona-vrije samenleving weer mogen uitkijken naar een volle kerk met een nieuwe predikant op de preekstoel. In een gemeente waar tal van activiteiten worden georganiseerd, voor jong en oud. Een kerk die in de lokale samenleving een herkenbare positie inneemt, een kerk die inspireert en  mensen vertrouwen geeft in haar taak in deze wereld.

In 2021-2022 zullen samen met de gemeente de nieuwe plannen ontwikkeld en beschreven worden. Dat nieuwe  beleidsplan blikt vooruit op het beleidsplan 2023-2027.

 

15 december 2020

Ton Bruggeman, voorzitter kerkenraad

 

MISSI EN VISIE

De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden van profeten, apostelen en psalmen. Het Bijbelse verhaal met daarin het grote bevrijdende thema van de exodus wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

De Dorpskerk op het Kerkplein in Bloemendaal is al sinds jaar en dag een huis   midden in het dorp waar mensen zoeken naar waar het om zou kunnen en moeten gaan in het leven en in de samenleving. Daar zet de gemeente zich ten volle voor in.

BESTUUR

De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkenraad van de protestantse gemeente in Bloemendaal is het bestuur van de kerk. De kerkenraad bestaat uit ouderlingen en diakenen. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening. Zowel de kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters hebben, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

FINANCIELE VERANTWOORDING

Het meest recente resultatenoverzicht van de Protestantse gemeente te Bloemendaal en Overveen, waarin de resultaten van Radio Bloemendaal opgenomen zijn, is in het beleidsplan opgenomen.

Informatie met betrekking tot beleggingsbeleid en –strategie is vermeld in het Beleggingsstatuut.

BELONINGSBELEID

De beloningsregelingen van de predikant van onze gemeente en de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders en administratieve medewerkers staan beschreven in de Arbeidsvoorwaardenregelingen van de Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

DIACONIE

De juridische positie van de diaconie is geregeld in de kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze kerkorde is te vinden op de website Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De diaconie bestaat uit diakenen en diaconaal medewerkers die zich vrijwillig inzetten voor mensen die hulp nodig hebben.

Samenstelling diaconie: De huidige diaconie bestaat uit 6 leden. Om continuïteit te behouden, wordt gestreefd naar een regelmatig verloop. Er is een rooster van aan- en aftreden.

Taak diaconie: De diaconie heeft ondermeer taken  op drie terreinen:

 1. Zij geeft humanitaire, geestelijke en/of financiële ondersteuning aan:

■ gemeenteleden van Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen;

■ plaatselijke projecten ter ondersteuning van de diaconale taak.

 1. Zij geeft humanitaire, geestelijke en/of financiële ondersteuning aan regionale, landelijke en/ of wereldwijde projecten ter ondersteuning van haar diaconale taak.
 2. Zij geeft ondersteuning aan het bestuur (Kerkenraad en Moderamen) en continuïteit (taken in de eredienst waaronder collecteren en verzorgen van het avondmaal) van de plaatselijke gemeente. Concreet betekent dat de diaconie ter invulling van deze taak het volgende doet:
 • Het signaleren van noodsituaties in de samenleving, zowel lokaal, regionaal, als internationaal.
 • Het vinden van geldbronnen en het daadwerkelijk inzamelen van gelden voor de lediging van deze nood.
 • Het daadwerkelijk verlenen van deze hulp en geven van bijstand aan wie dat nodig hebben. En het bewaken van de criteria waaronder hulp wordt verleend.
 • De zorg voor de onderlinge hulpvaardigheid binnen onze gemeente en daarbuiten. Daarnaast verleent de diaconie praktische hulp bij het organiseren van tal van activiteiten, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) de jaarlijkse kerst groet, de jaarmarkt, kledingactie, Roosevelthuis etc.

Wat wil de diaconie?

Ook in de komende jaren zal het diaconaal beleid op drie aspecten de volgende richting inslaan:

 1. Jaarlijks wordt een project gekozen worden waar gedurende het jaar op wat voor manier ook actie voor gevoerd wordt. Dit kan plaatselijk, regionaal, landelijk of wereldwijd gericht zijn. Dit project zal naast de reguliere projecten en ondersteuning lopen. Met het jaarproject wil de diaconie de betrokkenheid van de gemeenteleden verhogen. Selectie van project moet op basis van objectieve en te verantwoorden criteria gebeuren.
 2. Meer zichtbaarheid geven aan de gemeente wat de diaconie daadwerkelijk doet. Zo wordt ernaar gestreefd om maandelijks verslag te doen in het Maandbericht. Daarbij zal 10 keer per jaar aandacht worden gegeven aan een van de specifieke projecten waarvoor wordt gecollecteerd.

Plaatselijke diaconie :Op plaatselijk niveau heeft de diaconie een drietal speerpunten geformuleerd waar zij zich op richt:

 1. Proactief ondersteuningsbeleid: niet wachten op het verzoek maar signaleren waar zich problemen (kunnen) voordoen en hier actief naar handelen.
 2. Er zal aandacht uitgaan naar het ondersteunen van kwetsbare groepen in de samenleving.
 3. Continuering van de werkzaamheden die voor eigen gemeenteleden worden gedaan: ³ kerst groet aan 80+; ³ ondersteuning ouderenkringen ³ ondersteuning zomeractiviteiten en wintermaaltijden ³ kledingactie ³ jaarmarkt ³ Etc,etc

Criteria ondersteuning Voor ondersteuning op regionaal/internationaal gebied worden de volgende criteria toegepast: ³ valt niet onder andermans taakgebied; ³ kan voorzien in een persoonlijke behoefte; ³ voldoende bekendheid met het onderwerp bij minstens één van de diakenen; ³ passend in het financieel kader. Jaarlijks wordt een collecterooster opgesteld waarin de goede doelen/projecten e.d. die passen binnen ons beleidsplan worden opgenomen

RADIO BLOEMENDAAL

Radio Bloemendaal is al 90 jaar een begrip. Iedere zondag wordt er via internet en de ether gedurende de gehele dag uitzendingen over religie en zingeving verzorgd. Elke week zendt RB de kerkdienst in de Dorpskerk van Bloemendaal uit. Op dinsdagen is vanaf 12.00 uur de dienst van de Alledagkerk te Amsterdam beluisteren. Alle programma’s zijn via de website terug te luisteren. Verder is daar ook meer informatie te vinden over de programma’s en het RadioMagazine.

WERKGROEP GROENE KERK

De werkgroep wil binnen onze kerkelijke gemeente invulling geven aan het begrip duurzaamheid door concrete stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid, sociale gerechtigheid en goed rentmeesterschap over de schepping. Zij willen over duurzaamheid in gesprek gaan met alle geledingen van onze kerkgemeenschap. Ze  vragen aandacht voor:

 • duurzaam verbouwen (bijvoorbeeld wijkgebouw Maranatha) en onderhouden van gebouwen;
 • duurzaam beheer van kerkelijke financiën;
 • vergroenen en minimaliseren van verbruik van energie, water, papier en grondstoffen;
 • bevorderen van de bewustwording van goed rentmeesterschap tijdens wijkbijeenkomsten;
 • bevorderen van sociale binding in de buurt, bestrijding van eenzaamheid en stille armoede;
 • duurzaam en ecologisch beheer en onderhoud van de kerktuin met bijdragen aan de kringloop;
 • gebruiken van ecologisch en eerlijk voedsel en drinken (bijvoorbeeld Fair Trade producten);
 • bijdragen aan sociale gerechtigheid (Fair Trade, De Ark gemeenschap, opvang vluchtelingen).

KERK OPEN VOOR IEDEREEN

Dit willen wij ook de komende jaren zijn. Wat verstaan wij daaronder?

Stilte van de kerk te ervaren. Of gewoon om een gesprekje met iemand te voeren. Elke week op woensdag en zaterdag van 12.00 – 14.00 uur. Voor wie zomaar even binnen wilt binnenlopen. Om een kaarsje te branden.

Wij willen als kerk in Bloemendaal een plek om even op adem te komen in de hectiek van het bestaan. Een plek van stilte in het centrum van Bloemendaal. Een plek van ontmoeting met een eeuwenoude traditie.  

JEUGDWERK

Jeugdwerk is een belangrijk onderdeel van de activiteiten binnen onze gemeente.

Wij zien binnen de gemeente de volgende groepen:

 4-8 en 8-12 jarigen                                                                 

 Tijdens de Kinderkring gaan kinderen van 4 t/m 12 jaar op zondagochtend in twee leeftijdsgroepen aan de slag aan de hand van een Bijbelverhaal in begrijpelijke taal of een eigentijdse versie daarvan. Met de thema’s gaan we verder met een gesprek, een spel of knutselen. De kinderen herkennen in de verhalen vaak gebeurtenissen die ze zelf hebben meegemaakt. Zo ontdekken ze stap voor stap het leven en groeien ze op tot fijne en bewuster levende medemensen. Rondom Kerst en Pasen zijn er speciale projecten tijdens de kerkdiensten en daarbuiten.

0-4 jarigen                                                                  

Baby’s en peuters staan aan het begin van hun leven en samen met hun ouders ontdekken zij hoe ze dit zo mooi mogelijk kunnen maken. Daarom is er iedere zondag crèche voor baby’s en peuters met goede opvang. Zo hebben de kinderen het naar hun zin, maar kunnen ouders de kerkdienst meemaken en groeien in hun mens-zijn.

KRINGEN EN ACTIVITEITEN

Wij zijn een levende gemeente. Als bewijs hiervan zijn er diverse kringen en activiteiten binnen en ook gedeeltelijk buiten de gemeente.

De kringen worden goed bezocht door leden en niet-leden van de gemeente.

Zo kennen we de volgende kringen en activiteiten :

 • Filosofiekring
 • De Sierlijke Kroon
 • Zin in ouderdom
 • Bijbeltafel
 • Op verhaal komen
 • Meelezen met de predikant
 • Blinkertkring
 • Tienerthuis
 • Juniortafel
 • Voorbereidingsgroep kinderkring/kinderwerk
 • Jaarlijkse jeugdevenementen rondom Palmpasen, Pasen, Kerst en de overstapdienst
 • Blinkertkring
 • Kerkpleinkring
 • Oosterduinkring
 • Handwerkgroep
 • Toerustingbijeenkomst voor alle contactpersonen
 • Themabijeenkomsten en kerkreisjes
 • Werkgroep Groene Kerk
 • Tuinclub
 • Zomeractiviteiten met thema en lunch
 • Wintermaaltijd gericht op ontmoeting en onderling pastoraat

PRIVACYWETGEVING

Dorpskerk Bloemendaal verwerkt gegevens van leden en betrokkenen die onder de nieuwe privacywetgeving (AVG) vallen. We versturen daarnaast nieuwsbrieven om leden en betrokkenen op de hoogte te houden van wat we doen. Tevens plaatsen we berichten op kerkpleinbloemendaal.nl waarin wij fotomateriaal gebruiken van diensten en activiteiten waarop ook personen die deelnemen aan deze activiteiten en diensten staan. Dorpskerk Bloemendaal voldoet volledig aan de privacywetgeving. Vanuit de landelijke kerkelijke organisatie PKN zijn hiervoor richtlijnen opgesteld die wij overnemen. Dit doen om de gegevens te beschermen.

BELEIDSVOORNEMENS 2021

beroeping nieuwe predikant

opstellen kerkelijk beleidsplan 2023-2027

opstellen diaconaal beleidsplan 2022-2026

formulering missie en visie voor het beleidsplan 2023-2027

ontwikkeling gebouw Maranatha in samenhang met de visie op de gemeente.

organisatie kerkelijke activiteiten en kerkbezoek in verband met COVID 19 maatregelen

 

BELEIDSPLAN PGBO 2021-2022

 

Inleiding:

Dit  beleidsplan 2021-2022 van de Protestants Gemeente Bloemendaal en Overveen komt in plaats van het huidige beleidsplan 2016-2020.

Het beleidsplan 2021-2022 geldt voor een periode van twee jaar na publicatie. In deze periode zal een nieuw beleidsplan ontwikkeld worden zodat we na 2022 met een nieuw beleidsplan zullen komen.

 

Terugblik:

In 2020 heeft Dr. Ad van Nieuwpoort afscheid genomen als predikant van de gemeente in Bloemendaal en Overveen. In de afgelopen jaren zijn er veel initiatieven ontwikkeld waarin de gemeente zich heeft ontwikkeld tot een actieve gemeente met een grote uitstraling in de lokale samenleving.

Veel van de beleidsvoornemens in het beleidsplan 2016-2020 zijn gerealiseerd.

De ontwikkeling van een nieuw kerkelijk centrum is uitgesteld om de kerkenraad voldoende tijd en ruimte te geven om een nieuwe predikant te kunnen beroepen naar verwachting in het voorjaar van 2021. Daarbij heeft de uitwerking van COVID19 virus voor de kerkelijke gemeente ingrijpende gevolgen gehad.

De kerkenraad heeft daarom voor de komende twee jaar besloten een compact beleidsplan op te stellen waarin de beleidsvoornemens gericht zijn op het ontwikkelen van een nog verder uit te werken beleid voor de komende jaren.

 

Toekomst visie:

Er bestaat bij de kerkelijke gemeente een groot vertrouwen dat wij in de komende twee jaar in een Corona-vrije samenleving weer mogen uitkijken naar een volle kerk met een nieuwe predikant op de preekstoel. In een gemeente waar tal van activiteiten worden georganiseerd, voor jong en oud. Een kerk die in de lokale samenleving een herkenbare positie inneemt, een kerk die inspireert en  mensen vertrouwen geeft in haar taak in deze wereld.

In 2021-2022 zullen samen met de gemeente de nieuwe plannen ontwikkeld en beschreven worden. Dat nieuwe  beleidsplan blikt vooruit op het beleidsplan 2023-2027.

 

15 december 2020

Ton Bruggeman, voorzitter kerkenraad

 

MISSI EN VISIE

De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden van profeten, apostelen en psalmen. Het Bijbelse verhaal met daarin het grote bevrijdende thema van de exodus wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

De Dorpskerk op het Kerkplein in Bloemendaal is al sinds jaar en dag een huis   midden in het dorp waar mensen zoeken naar waar het om zou kunnen en moeten gaan in het leven en in de samenleving. Daar zet de gemeente zich ten volle voor in.

BESTUUR

De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkenraad van de protestantse gemeente in Bloemendaal is het bestuur van de kerk. De kerkenraad bestaat uit ouderlingen en diakenen. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening. Zowel de kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters hebben, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

FINANCIELE VERANTWOORDING

Het meest recente resultatenoverzicht van de Protestantse gemeente te Bloemendaal en Overveen, waarin de resultaten van Radio Bloemendaal opgenomen zijn, is in het beleidsplan opgenomen.

Informatie met betrekking tot beleggingsbeleid en –strategie is vermeld in het Beleggingsstatuut.

BELONINGSBELEID

De beloningsregelingen van de predikant van onze gemeente en de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders en administratieve medewerkers staan beschreven in de Arbeidsvoorwaardenregelingen van de Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

DIACONIE

De juridische positie van de diaconie is geregeld in de kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze kerkorde is te vinden op de website Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De diaconie bestaat uit diakenen en diaconaal medewerkers die zich vrijwillig inzetten voor mensen die hulp nodig hebben.

Samenstelling diaconie: De huidige diaconie bestaat uit 6 leden. Om continuïteit te behouden, wordt gestreefd naar een regelmatig verloop. Er is een rooster van aan- en aftreden.

Taak diaconie: De diaconie heeft ondermeer taken  op drie terreinen:

 1. Zij geeft humanitaire, geestelijke en/of financiële ondersteuning aan:

■ gemeenteleden van Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen;

■ plaatselijke projecten ter ondersteuning van de diaconale taak.

 1. Zij geeft humanitaire, geestelijke en/of financiële ondersteuning aan regionale, landelijke en/ of wereldwijde projecten ter ondersteuning van haar diaconale taak.
 2. Zij geeft ondersteuning aan het bestuur (Kerkenraad en Moderamen) en continuïteit (taken in de eredienst waaronder collecteren en verzorgen van het avondmaal) van de plaatselijke gemeente. Concreet betekent dat de diaconie ter invulling van deze taak het volgende doet:
 • Het signaleren van noodsituaties in de samenleving, zowel lokaal, regionaal, als internationaal.
 • Het vinden van geldbronnen en het daadwerkelijk inzamelen van gelden voor de lediging van deze nood.
 • Het daadwerkelijk verlenen van deze hulp en geven van bijstand aan wie dat nodig hebben. En het bewaken van de criteria waaronder hulp wordt verleend.
 • De zorg voor de onderlinge hulpvaardigheid binnen onze gemeente en daarbuiten. Daarnaast verleent de diaconie praktische hulp bij het organiseren van tal van activiteiten, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) de jaarlijkse kerst groet, de jaarmarkt, kledingactie, Roosevelthuis etc.

Wat wil de diaconie?

Ook in de komende jaren zal het diaconaal beleid op drie aspecten de volgende richting inslaan:

 1. Jaarlijks wordt een project gekozen worden waar gedurende het jaar op wat voor manier ook actie voor gevoerd wordt. Dit kan plaatselijk, regionaal, landelijk of wereldwijd gericht zijn. Dit project zal naast de reguliere projecten en ondersteuning lopen. Met het jaarproject wil de diaconie de betrokkenheid van de gemeenteleden verhogen. Selectie van project moet op basis van objectieve en te verantwoorden criteria gebeuren.
 2. Meer zichtbaarheid geven aan de gemeente wat de diaconie daadwerkelijk doet. Zo wordt ernaar gestreefd om maandelijks verslag te doen in het Maandbericht. Daarbij zal 10 keer per jaar aandacht worden gegeven aan een van de specifieke projecten waarvoor wordt gecollecteerd.

Plaatselijke diaconie :Op plaatselijk niveau heeft de diaconie een drietal speerpunten geformuleerd waar zij zich op richt:

 1. Proactief ondersteuningsbeleid: niet wachten op het verzoek maar signaleren waar zich problemen (kunnen) voordoen en hier actief naar handelen.
 2. Er zal aandacht uitgaan naar het ondersteunen van kwetsbare groepen in de samenleving.
 3. Continuering van de werkzaamheden die voor eigen gemeenteleden worden gedaan: ³ kerst groet aan 80+; ³ ondersteuning ouderenkringen ³ ondersteuning zomeractiviteiten en wintermaaltijden ³ kledingactie ³ jaarmarkt ³ Etc,etc

Criteria ondersteuning Voor ondersteuning op regionaal/internationaal gebied worden de volgende criteria toegepast: ³ valt niet onder andermans taakgebied; ³ kan voorzien in een persoonlijke behoefte; ³ voldoende bekendheid met het onderwerp bij minstens één van de diakenen; ³ passend in het financieel kader. Jaarlijks wordt een collecterooster opgesteld waarin de goede doelen/projecten e.d. die passen binnen ons beleidsplan worden opgenomen

RADIO BLOEMENDAAL

Radio Bloemendaal is al 90 jaar een begrip. Iedere zondag wordt er via internet en de ether gedurende de gehele dag uitzendingen over religie en zingeving verzorgd. Elke week zendt RB de kerkdienst in de Dorpskerk van Bloemendaal uit. Op dinsdagen is vanaf 12.00 uur de dienst van de Alledagkerk te Amsterdam beluisteren. Alle programma’s zijn via de website terug te luisteren. Verder is daar ook meer informatie te vinden over de programma’s en het RadioMagazine.

WERKGROEP GROENE KERK

De werkgroep wil binnen onze kerkelijke gemeente invulling geven aan het begrip duurzaamheid door concrete stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid, sociale gerechtigheid en goed rentmeesterschap over de schepping. Zij willen over duurzaamheid in gesprek gaan met alle geledingen van onze kerkgemeenschap. Ze  vragen aandacht voor:

 • duurzaam verbouwen (bijvoorbeeld wijkgebouw Maranatha) en onderhouden van gebouwen;
 • duurzaam beheer van kerkelijke financiën;
 • vergroenen en minimaliseren van verbruik van energie, water, papier en grondstoffen;
 • bevorderen van de bewustwording van goed rentmeesterschap tijdens wijkbijeenkomsten;
 • bevorderen van sociale binding in de buurt, bestrijding van eenzaamheid en stille armoede;
 • duurzaam en ecologisch beheer en onderhoud van de kerktuin met bijdragen aan de kringloop;
 • gebruiken van ecologisch en eerlijk voedsel en drinken (bijvoorbeeld Fair Trade producten);
 • bijdragen aan sociale gerechtigheid (Fair Trade, De Ark gemeenschap, opvang vluchtelingen).

KERK OPEN VOOR IEDEREEN

Dit willen wij ook de komende jaren zijn. Wat verstaan wij daaronder?

Stilte van de kerk te ervaren. Of gewoon om een gesprekje met iemand te voeren. Elke week op woensdag en zaterdag van 12.00 – 14.00 uur. Voor wie zomaar even binnen wilt binnenlopen. Om een kaarsje te branden.

Wij willen als kerk in Bloemendaal een plek om even op adem te komen in de hectiek van het bestaan. Een plek van stilte in het centrum van Bloemendaal. Een plek van ontmoeting met een eeuwenoude traditie.  

JEUGDWERK

Jeugdwerk is een belangrijk onderdeel van de activiteiten binnen onze gemeente.

Wij zien binnen de gemeente de volgende groepen:

 4-8 en 8-12 jarigen                                                                 

 Tijdens de Kinderkring gaan kinderen van 4 t/m 12 jaar op zondagochtend in twee leeftijdsgroepen aan de slag aan de hand van een Bijbelverhaal in begrijpelijke taal of een eigentijdse versie daarvan. Met de thema’s gaan we verder met een gesprek, een spel of knutselen. De kinderen herkennen in de verhalen vaak gebeurtenissen die ze zelf hebben meegemaakt. Zo ontdekken ze stap voor stap het leven en groeien ze op tot fijne en bewuster levende medemensen. Rondom Kerst en Pasen zijn er speciale projecten tijdens de kerkdiensten en daarbuiten.

0-4 jarigen                                                                  

Baby’s en peuters staan aan het begin van hun leven en samen met hun ouders ontdekken zij hoe ze dit zo mooi mogelijk kunnen maken. Daarom is er iedere zondag crèche voor baby’s en peuters met goede opvang. Zo hebben de kinderen het naar hun zin, maar kunnen ouders de kerkdienst meemaken en groeien in hun mens-zijn.

KRINGEN EN ACTIVITEITEN

Wij zijn een levende gemeente. Als bewijs hiervan zijn er diverse kringen en activiteiten binnen en ook gedeeltelijk buiten de gemeente.

De kringen worden goed bezocht door leden en niet-leden van de gemeente.

Zo kennen we de volgende kringen en activiteiten :

 • Filosofiekring
 • De Sierlijke Kroon
 • Zin in ouderdom
 • Bijbeltafel
 • Op verhaal komen
 • Meelezen met de predikant
 • Blinkertkring
 • Tienerthuis
 • Juniortafel
 • Voorbereidingsgroep kinderkring/kinderwerk
 • Jaarlijkse jeugdevenementen rondom Palmpasen, Pasen, Kerst en de overstapdienst
 • Blinkertkring
 • Kerkpleinkring
 • Oosterduinkring
 • Handwerkgroep
 • Toerustingbijeenkomst voor alle contactpersonen
 • Themabijeenkomsten en kerkreisjes
 • Werkgroep Groene Kerk
 • Tuinclub
 • Zomeractiviteiten met thema en lunch
 • Wintermaaltijd gericht op ontmoeting en onderling pastoraat

PRIVACYWETGEVING

Dorpskerk Bloemendaal verwerkt gegevens van leden en betrokkenen die onder de nieuwe privacywetgeving (AVG) vallen. We versturen daarnaast nieuwsbrieven om leden en betrokkenen op de hoogte te houden van wat we doen. Tevens plaatsen we berichten op kerkpleinbloemendaal.nl waarin wij fotomateriaal gebruiken van diensten en activiteiten waarop ook personen die deelnemen aan deze activiteiten en diensten staan. Dorpskerk Bloemendaal voldoet volledig aan de privacywetgeving. Vanuit de landelijke kerkelijke organisatie PKN zijn hiervoor richtlijnen opgesteld die wij overnemen. Dit doen om de gegevens te beschermen.

BELEIDSVOORNEMENS 2021

beroeping nieuwe predikant

opstellen kerkelijk beleidsplan 2023-2027

opstellen diaconaal beleidsplan 2022-2026

formulering missie en visie voor het beleidsplan 2023-2027

ontwikkeling gebouw Maranatha in samenhang met de visie op de gemeente.

organisatie kerkelijke activiteiten en kerkbezoek in verband met COVID 19 maatregelen